Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego Osada Kryspinów

Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Można przyjechać na O.W. w godzinach wcześniejszych.

Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na O.W. (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

Obowiązuje kaucja w wysokości 200 zł/domek płatna gotówką, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika O.W. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, (15 – 20 minut) przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie, telefonicznie lub osobiście pracowników recepcji.

W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo O.W. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej.

Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku/pokoju oraz wyłączenie ogrzewania.

Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu.

Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody na parkingu niestrzeżonym znajdującym się na terenie Ośrodka. Sport Klub Kryspinów sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.

W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika recepcji O.W.

W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.

Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu O.W. przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać na nr tel. kom. +48 533 801 878.

Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Wejście na teren Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i stanowi jednocześnie zgodę na publikację zdjęć, filmów z wizerunkiem osób przebywających na terenie Ośrodka. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.